Poznaj nasz życiowy przepis

Wcze­śnie wykryty rak jest wyle­czalny, dla­tego tak ważne jest regu­larne bada­nie piersi zarówno przez kobiety, jak i ich part­ne­rów. Zna­jo­mość pra­wi­dło­wych ruchów to wła­śnie prze­pis na długi i szczę­śliwy zwią­zek. zobacz video menu
Ogranizator akcji:
Partnerzy akcji:
Dodaj na:
1
Przygotuj się do badania
Stań przed lustrem. Unieś ręce do góry i wypa­truj zmian w kształ­cie piersi i kolo­rze skóry. Tę samą czyn­ność powtórz, opie­ra­jąc dło­nie mocno na bio­drach.
Następny krok
Dodaj na:
2
Skontroluj brodawki
Dwoma pal­cami ści­śnij lekko bro­dawkę i zobacz, czy nie wydziela się z niej płyn.

Następny krok
Dodaj na:
3
Dokładnie zbadaj piersi

Lewą rękę połóż z tyłu głowy, prawą na piersi. Badaj pierś trzema środ­ko­wymi pal­cami. Sta­raj się trzy­mać palce pła­sko. Lekko naci­ska­jąc, zata­czaj koła. Posu­wa­jąc się zgod­nie z ruchem wska­zó­wek zegara, wyko­nuj ruchem spi­ral­nym coraz węż­sze kręgi, kie­ru­jąc się ku bro­dawce.

Zwra­caj uwagę na róż­niące się spo­isto­ścią ewen­tu­alne stward­nie­nia lub guzki. To samo zrób z prawą pier­sią.

Następny krok
Dodaj na:
4
Powtórz ruchy na leżąco
Połóż się. Wsuń poduszkę lub ręcz­nik pod lewy bark, lewą rękę włóż pod głowę i zba­daj lewą pierś, powta­rza­jąc ruchy z kroku 3. W ten sam spo­sób zba­daj prawą pierś.
Następny krok
Dodaj na:
5
Zbadaj się pod pachami
Na koniec zba­daj pachy. Sprawdź, czy nie masz powięk­szo­nych węzłów chłon­nych, pene­tru­jąc dół pachowy okręż­nymi ruchami pal­ców.
Pierwszy krok
1 2 3 4 5

O profilaktyce

Rak piersi to jedna z najczę­ściej wystę­pu­ją­cych cho­rób nowo­two­ro­wych. Jego roz­po­zna­nie sta­nowi 25% wszyst­kich dia­gnoz onko­lo­gicz­nych w Pol­sce. Co raz czę­ściej dotyka kobiety w pełni aktywne w życiu zawo­do­wym, rodzin­nym i spo­łecz­nym.

W Pol­sce dałoby się ura­to­wać co naj­mniej 2500 tysiąca kobiet rocz­nie. Nie­stety w wielu przy­pad­kach przy­czyną śmierci jest zbyt późna dia­gnoza. Wcze­śnie wykryty rak jest wyle­czalny, dla­tego tak ważne jest regu­larne samobada­nie piersi zarówno przez kobiety, jak i ich part­ne­rów. Zna­jo­mość pra­wi­dło­wych ruchów to wła­śnie prze­pis na długi i szczę­śliwy zwią­zek. Pamię­taj, że nie każdy guz piersi ozna­cza raka. Jed­nak każdą nie­pra­wi­dło­wość należy natych­miast zgło­sić do leka­rza, który zaleci odpo­wied­nie bada­nie. Pamię­taj, że badasz się nie po to, aby wykryć guza, ale upew­nić się, że go nie ma.

Należy pamię­tać, że im wcze­śniej rak zosta­nie wykryty, tym więk­sze są szanse na jego poko­na­nie. Dla­tego wła­śnie warto regu­lar­nie wyko­ny­wać bada­nia pro­fi­lak­tyczne, które umoż­li­wiają wykry­cie raka w bar­dzo wcze­snym sta­dium i dają szansę na cał­ko­wite wyle­cze­nie. dr n. med. Barbara Górecka-Szyld Audy­tor Kra­jowy do oceny mam­mo­gra­fii skry­nin­go­wych w ramach Popu­la­cyj­nego Pro­gramu Walki z Rakiem Piersi. Zaj­muje się dia­gno­styką piersi od bli­sko 20 lat i rów­nie długo współ­pra­cuje z Zakła­dem Gene­tyki prof. Lubiń­skiego. Kie­row­nik Medyczny Affi­dea Szcze­cin.
pobierz przepis

Barbara Jobda Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Onkologicznych

Zobacz video

Barbara Jobda szkolenie samobadanie

Zobacz video

Elżbieta Kozik Prezes Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Zobacz video

Dr n. med. Andrzej Radkowski Dyrektor Medyczny ds. Radioterapii Affidea Polska

Zobacz video
Affi­dea to jedna z naj­więk­szych w Pol­sce i Euro­pie sieci cen­trów dia­gno­stycz­nych. Aktyw­nie anga­żuje się we wszel­kie dzia­ła­nia na rzecz pro­fi­lak­tyki prze­ciw­no­wo­two­ro­wej. W nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­nych ośrod­kach ofe­ruje m.in. wyso­kiej jako­ści bada­nia dia­gno­styczne piersi za pomocą apa­ra­tów USG oraz rezo­nansu magne­tycz­nego (MRI).
Zapisz się na badania
Pol­skie Ama­zonki Ruch Spo­łeczny to sto­wa­rzy­sze­nie wywo­dzące się z dobrze zna­nej orga­ni­za­cji Ama­zo­nek, dzia­ła­ją­cej na rzecz raka piersi. Łączymy edu­ka­cję z moż­li­wo­ścią real­nego zadba­nia o swoje zdro­wie uła­twia­jąc dostęp do okre­ślo­nych badań pro­fi­lak­tycz­nych i kon­sul­ta­cji medycz­nych zarówno w zakre­sie pro­fi­lak­tyki onko­lo­gicz­nej, jak i dostęp­no­ści do lecze­nia.
Wesprzyj nas
Akcję wspierają również: